Browsing Tag

ທວປະເທດ

1 post
SEC Issues Agenda for Dec. 1 Meeting of the Asset Management Advisory Committee
Read More

Bank of Lao People Democratic Republic : ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນຊາວໜຸ່ມ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ V

ຜົນສໍາເລັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ ູ້ແທນຊາວໜທົົ່ວປະເທດ່ມ ຄັັ້ງທີVIII ກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜ ູ້ແທນຊາວໜ ່ມທົົ່ວປະເທດຄັັ້ງທີVIII ໄດູ້ດໍາເນີນມາເປັນເວລາໜ ີືີ່ງວັນເຄ(ວັນທີືີ່ງ 24-25 ທັນວາ2020) ທີືີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ພາຍໃຕູ້ການເປັນປະທານຂອງສະຫາຍ ອາລ ນໄຊສ ນນະລາດກໍາມະ ການສໍາຮອງສ ນກາງພັກ, ເລຂາຄະນະບໍລ…